SERWIS DOOR TO DOOR - BEZ WYCHODZENIA Z DOMU - POLSKA ORAZ TRÓJMIASTO Formularz

  § 1
  Zamawiający oświadcza, iż akceptuje regulamin świadczenia usług w serwisie drLaptop zamieszczony na stronie https://drlaptop.pl/regulamin/ oraz dostępny w formie papierowej w siedzibie Wykonawcy oraz we wszystkich punktach, w których prowadzi on działalność gospodarczą.
  § 2
  1. Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Wykonawcę do potrzeb realizacji umowy.
  2. Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie danych przez Wykonawcę podmiotowi trzeciemu, jednakże tylko w zakresie określonym w ustępie powyższym
  § 3
  1. Zamawiający wyraża zgodę na posłużenie się przez Zamawiającego osobami trzecimi, które posiadają niezbędną wiedzę i kwalifikacje.
  2. O zakończeniu wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego pisemnie/drogą mailową lub telefonicznie, co jest równoznaczne z gotowością do jego oddania.
  3. Zamawiający w ciągu 2 dni od zawiadomienia o wykonaniu usługi jest zobowiązany przyjąć przekazany sprzęt lub oprogramowanie.
  4. Zamawiający w ciągu 2 dni od odbioru sprzętu lub oprogramowania winien wskazać, jakie zgłasza zastrzeżenia oraz określić termin, w którym oczekuje poprawienia i uzupełnienia dzieła. Brak zastrzeżeń w podanym terminie oznacza, że Zamawiający przyjął wykonanie usługi bez zastrzeżeń.
  5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w sprzęcie lub oprogramowaniu powstałe w związku z wykonywaniem usługi. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do wad wywołanych w sposób zawiniony - umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przez rażące niedbalstwo rozumie się wykonywanie usługi niezgodnie ze stanem wiedzy technicznej i bez należytego zabezpieczenia powierzonego sprzętu i oprogramowania.
  6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady w sprzęcie i oprogramowaniu wywołane przyczynami tkwiącymi w sprzęcie lub oprogramowaniu dostarczonym przez Zamawiającego.
  § 4
  Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach marketingowych (gwarancje, opieka posprzedażowa, badanie opinii) w postaci email, telefon, sms. Pełna treść zgody www.drlaptop.pl/regulamin

  Podpis klienta

  Podpis serwis