REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN

świadczenia usług w serwisie drLAPTOP

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie komputerowym pod firmą: drLAPTOP Piotr Winnik.

Piotr Winnik prowadzi działalność gospodarczą pod firmą drLAPTOP” Piotr Winnik zarejestrowaną pod numerem NIP 9581439296 oraz REGON 220977405. Piotr Winnik prowadzi działalność gospodarczą pod adresem: woj. POMORSKIE, pow. Gdynia, gm. Gdynia, miejsc. Gdynia, ul. Świętojańska, nr 55, lok. 3A, 81-393.

Kontakt z Piotrem Winnik można uzyskać: – pod numerami telefonu: 58 500 55 10 oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@drLAPTOP.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin, który jest regulaminem w rozumieniu art. 384 § 2 Kodeksu cywilnego. Niniejszy Regulamin można pobrać ze strony internetowej Usługodawcy http://drLAPTOP.pl/regulamin/ w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej w siedzibie Usługodawcy.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie Internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z serwisu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.

3. Konsument – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

4. Usługodawca – Piotr Winnik świadczący usługi za pośrednictwem serwisu komputerowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Usługa – zlecenie zawarte między Klientem a Usługodawcą, na mocy której Usługodawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia działań i czynności mających na celu osiągnięcie rezultatu zamierzonego przez Klienta, jednakże Usługodawca nie daje gwarancji osiągnięcia zamierzonego rezultatu, jeżeli to nie będzie możliwe z uwagi na stan techniczny sprzętu dostarczonego przez Klienta.

6. Umowa o wykonanie usługi – umowa na mocy, której Usługodawca przyjmuje zlecenie od Klienta na wykonanie usługi polegającej na:

a) naprawie płyt głównych,

b) wymianie gniazd w jednostkach centralnych,

c) naprawie układów zasilania,

d) reballing,

e) wymiany chipsetu,

f) naprawie laptopów po zalaniu,

g) wymianie zbitych ekranów dotykowych,

h) czyszczeniu i konserwacji chłodzenia,

i) wymianie matryc LCD i LED,

j) wymianie dysków twardych,

k) wymianie pamięci RAM,

l) wymianie obudów,

m) naprawie napędów CD/DVD,

n) wymianie wentylatorów,

o) formatowaniu i instalacji systemów operacyjnych,

p) zabezpieczeniu komputera przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem oraz usuwanie wirusów i skutków ich działania

q) odzyskiwanie danych,

r) instalowanie programów i sterowników, 

s) obsłudze informatycznej firm (doradztwo i projekty w zakresie IT, sprzęt komputerowy, strony www wraz z pozycjonowaniem, domeny, com oraz inne, zakładanie adresów email, hosting, tworzenie i administracja infrastrukturą sieciową, zapewnienie bezpieczeństwa danych),

t) diagnoza sprzętu i oprogramowania online, 

u) inne usługi indywidualnie ustalone z Zleceniodawcą.

7. Serwis komputerowy – działalność gospodarcza prowadzona przez Piotra Winnik pod firmą drLAPTOP Piotr Winnik pod adresem woj. POMORSKIE, pow. Gdynia, gm. Gdynia, miejsc. Gdynia, ul. Świętojańska, nr 55, lok. 3A, 81-393 oraz adresem elektronicznym http://drLAPTOP.pl/.

8. Zlecenie usługi – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj zlecanej Usługodawcy usługi,

9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

10. Rękojmia – odpowiedzialność Usługodawcy za umyślne i zawinione wywołanie wad w sprzęcie i oprogramowaniu Klienta, które powstały w związku z wykonywaniem usługi. Odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w sprzęcie lub oprogramowaniu dostarczonym przez zamawiającego. Odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona również, gdy wywołanie wad w sprzęcie lub oprogramowaniu było technologicznie uzasadnione, proporcjonalne i zasadne z punktu widzenia wykonania zleconej usługi a wywołane wady są znikome.

11. Podatek VAT- podatek od towarów i usług.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu komputerowego drLAPTOP

2. Warunkiem zlecenia usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja przez Klienta jego postanowień przed przystąpieniem przez Usługodawcę do realizacji usługi.

3. Usługodawca prowadzi działalność w zakresie usług opartych na umowie zlecenia i umowie o dzieło.

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a) przeglądarka internetowa [Firefox, Internet Explorer, Google Chrom, Opera] z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji,

b) minimalna rozdzielczość ekranu [800×600] pikseli.

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

6. Klient zobowiązany jest przed przekazaniem sprzętu do drLAPTOP:

a) wykonać kopię zapasowe informacji zawartych na nośnikach urządzenia,

b) zaszyfrować wszelkie dane wrażliwe znajdujące się na nośnikach urządzenia.

c) usunąć etui, pokrowce, szyby ochronne lub jakiekolwiek inne elementy zabezpieczające sprzęt, zewnętrzne nośniki pamięci, wszelkiego rodzaju karty, w tym karty SIM i wszelkie inne rzeczy, połączone lub związane ze sprzętem,

d) usunąć wszelkie dane osobowe oraz usunąć hasła zabezpieczające.

§ 3 Składanie zleceń

1. Zlecenia usług są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą wiadomości e-mail/w punkcie przyjęć w Gdańsku, Gdyni lub Redzie.

2. Przekazanie sprzętu lub oprogramowania następuje poprzez:

a) osobiste przekazanie sprzętu lub oprogramowania przez Klienta w punkcie przyjęć Gdańsku, Gdyni lub Redzie,

b) wysłanie sprzętu lub oprogramowania przesyłką kurierską.

c) skorzystanie z serwisu wysyłkowego dostępnego pod adresem: http://drLAPTOP.pl/serwis-door-to-door/

3. Zlecenia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Klient składa zlecenie usługi poprzez:

a) złożenie oświadczenia o zleceniu określonej usługi wraz z przekazaniem sprzętu w jednym z punktów przyjęć sprzętu wskazanych na stronie internetowej pod adresem: http://drLAPTOP.pl/kontakt/,

b) złożenie oświadczenia o zleceniu określonej usługi w ramach zlecenia serwisu wysyłkowego, z którego skorzystanie jest możliwe pod adresem: http://drLAPTOP.pl/serwis-door-to-door/. Klient za pośrednictwem formularz kontaktuje się z Usługodawcą. Usługodawca za pośrednictwem kuriera odbiera od klienta sprzęt. Sprzęt jest poddawany diagnozie i wycenie zalecanych przez Usługodawcę usług. Diagnoza i wycena jest przedstawiany Klientowi do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji Klienta na proponowany zakres usług i ich cenę Usługodawca przystępuje do wykonania usług.

5. Złożenie oświadczenia woli o zleceniu usługi może być dokonane formie ustnej, telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej, przy czym każdorazowo zlecenie usługi jest potwierdzane przez Usługodawcę w formie elektronicznej lub pisemnej.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego, który może zostać załączona do sprzętu zwróconego po naprawie lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę dokumentującą usługę jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Odstąpienie, wypowiedzenie oraz rozwiązanie zawartej umowy w zakresie usług:

a) o których mowa w § 1 ust. 6 lit. a-r może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej lub ustnej, przy czym oświadczenie złożone w formie ustnej musi zostać potwierdzone w formie pisemnej najpóźniej w dniu odbioru sprzętu przez Klienta,

b) o których mowa w § 1 ust. 6 lit. s-t może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej. Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

10. Kontakt i wymiana informacji pomiędzy Usługodawcą a Klientem w trakcie realizacji odbywa się w drodze elektrycznej (wiadomości e-mail). Klient zobowiązany jest podać adres e-mail Usługodawcy.

§ 4 Realizacja zlecenia

1. Usługodawca dołoży należytej staranności przy wykonywaniu usługi w celu osiągnięcia zamierzonego przez Klienta rezultatu.

2. Usługodawca oświadcza, iż dysponuje niezbędnym sprzętem, wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zlecenia.

3. Usługodawca wykona zleconą usługę osobiście lub powierzy wykonanie usługi osobom posiadającym niezbędny do tego sprzęt, wiedzę i doświadczenie.

4. Usługi, o których mowa w § 1 ust. 6 lit. a-t, będą wykonywana w siedzibie Usługodawcy lub innym miejscu o ile będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

5. Usługi, o których mowa w § 1 ust. 6 lit. s-t, stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

6. Jeśli w trakcie realizacji usługi ujawnią się inne wady niż te zgłoszone przez Klienta to Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym klienta w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość e-mail obejmuje opis stwierdzonej wady oraz skutki dla funkcjonowania sprzętu lub oprogramowania.

7. Usługodawca sporządza protokół naprawy, w którym wskazuje czynności podjęte w trakcie realizacji usługi.

8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wady w sprzęcie lub oprogramowaniu powstałe w związku z wykonywaniem usługi. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona tylko do wad wywołanych w sposób zawiniony – umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa. Przez rażące niedbalstwo rozumie się wykonywanie usługi niezgodnie ze stanem wiedzy technicznej (na dzień świadczenia usługi) i bez należytego zabezpieczenia powierzonego sprzętu i oprogramowania.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady w sprzęcie i oprogramowaniu wywołane przyczynami tkwiącymi w sprzęcie lub oprogramowaniu dostarczonym przez zamawiającego.

10. Usługodawca dochowuje należytej staranności za zachowania danych Klienta zapisanych na przekazanym sprzęcie. Jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane utracone lub uszkodzone w przekazanym sprzęcie lub oprogramowaniu.

11. Klient jest zobowiązany do przechowywania danych zawartych na urządzeniach, będących przedmiotem świadczonej usługi serwisowej w sposób umożliwiający ich odtworzenie i wykorzystanie, w szczególności poprzez utworzenie ich kopii zapasowych.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady w sprzęcie i oprogramowaniu, które są drobne i nie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie sprzętu lub oprogramowania, a których wywołanie było konieczne, z technologicznego punktu widzenia, dla prawidłowego wykonania zleconej usługi. Przykładem takich wad są drobne zarysowania lub pęknięcia na obudowie sprzętu lub usunięcie plomb fabrycznych, które powstały w związku z koniecznością demontażu dostarczonego sprzętu na potrzeby napraw.

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę gwarancji przez przekazany sprzęt lub oprogramowanie, jeżeli utrata gwarancji jest związana z wykonywaniem przez Usługodawcę napraw zleconych przez Zleceniodawcę.

14. Jeżeli klient odstąpi od umowy lub ją wypowie w trakcie jej realizacji to Usługodawca jest zobowiązany wydać przekazany sprzęt bez zbędnej zwłoki, przy czym do czasu uregulowania uprzednio umówionej zapłaty przez Klienta, Usługodawcy przysługuje prawo zatrzymania.

15. Jeżeli klient odstąpi od umowy lub ją wypowie w trakcie jej realizacji a przekazany sprzęt jest zdemontowany lub przekazany do podwykonawcy zewnętrznego to Usługodawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem sprzętu, jednakże nie dłużej niż 48 godzin od zgłoszenia żądania zwrotu sprzętu, przy czym Usługodawca jest zobowiązany wskazać na przyczynę niemożności natychmiastowego zwrotu oraz oznaczyć datę odbioru sprzętu.

16. W przypadku, gdy Klient, po uprzednim zaakceptowaniu kosztów zrezygnuje z naprawy, zobowiązany jest zwrócić drLAPTOP wszelkie koszty, w tym koszty zamówionego sprzętu, części, transportu.

17. Klient jest informowany o terminie wykonania usługi najpóźniej w momencie zlecenia usługi. Wiadomość jest przesyłana na wskazany adres e-mail. Jeżeli w trakcie naprawy powierzonego sprzętu lub oprogramowania okaże się, iż naprawa wymaga większego nakładu pracy Usługodawca informuje o tym fakcie Klienta oraz wskazuje nowy termin zakończenia naprawy i odbioru sprzętu.

18. Klient, o ile nie skorzysta z usługi w ramach zlecenia serwisu wysyłkowego, z którego skorzystanie jest możliwe pod adresem: http://drLAPTOP.pl/serwis-door-to-door/, jest zobowiązany do osobistego odbioru powierzonego sprzętu.

19. Klient dostarczy Usługodawcy będące w posiadaniu Klienta elementy uzyskane przy zakupie sprzętu/oprogramowania takie jak: pudełka, opakowania, klucze seryjne i inne dane niezbędne do wykonania usługi.

20. Klient dostarczy Usługodawcy sprzęt lub oprogramowanie odpowiednio opakowane i zabezpieczone w sposób zapewniający ochronę sprzętu lub oprogramowanie przed uszkodzeniem przed przystąpieniem przez Usługodawcę do zleconej usługi. Strony ustalają, iż Usługodawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe przed dostarczeniem sprzętu lub oprogramowania do siedziby zamawiającego lub powstałe w skutek wadliwego zabezpieczenia.

21. Usługodawca poinformuje Klienta o wykonaniu usługi w sposób wskazany przez Klienta.

22. Jeżeli Klient nie odbierze przekazanego sprzętu od Usługodawcy w ciągu 1 miesiąca od daty wysłania przez Usługodawcę informacji o wykonaniu usługi to w takim przypadku Usługodawca jest uprawniony do naliczania opłaty za przechowanie sprzętu. Opłata wynosi 15 zł za każdy rozpoczęty dzień przechowania sprzętu.

§ 5 Płatności

1. Na każdą wykonaną usługę Usługodawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu. 2. Płatność za wykonaną Usługę następuje gotówką przelewem na konto bankowe Usługodawcy po wykonaniu usługi.

3. Klient jest informowany o cenie za usługę najpóźniej po złożeniu zlecenia usługi. Wiadomość jest przesyłana na wskazany adres e-mail.

4. Jeżeli w trakcie wykonywania usługi okaże się, że dla pełnego wykonania usługi niezbędne jest wykonanie dodatkowych czynności, których usługodawca nie mógł przewidzieć przy przyjęciu sprzętu do naprawy, Usługodawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Wykonanie dodatkowych czynności jest uzależnione od zgody Klienta.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi przez Usługodawcę. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres Usługodawcy lub w drodze wiadomości e-mail na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy w trakcie realizacji usługi przez Usługodawcę Konsument jest zobowiązany do pokrycia kosztów jakie poniósł Usługodawca w związku z rozpoczęciem świadczenia usługi do czasu kiedy Klient odstąpił od umowy na jej świadczenie, przy czym wartość należności za rozpoczęte prace na rzecz Usługodawcy wynosi nie mniej niż 100 zł. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po całkowitym wykonaniu usługi przez Usługodawcę.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5. Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Usługodawca zwraca Klientowi koszty przesyłki, jednakże tylko do wysokości kosztów przesyłki ekonomicznej poleconej wedle cennika Poczty Polskiej.

§ 7 Procedura reklamacji

1. W związku z faktem, iż przedmiotem Usługi jest naprawa używanego sprzętu lub oprogramowania – przypadku stwierdzenia wady sprzętu lub usługi, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 1 roku lat od daty wydania sprzętu Konsumentowi po wykonaniu usługi – o ile jest to wada spowodowana przez Usługodawcę a nie wada wywołana działaniem Konsumenta.

2. W stosunku do Klientów, którzy zlecili wykonanie usługi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone.

3. Roszczenie o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

4. Przy świadczenia usług między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Usługodawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Usługodawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu

5. W razie wystąpienia wady w wykonaniu usługi Klient ma prawo żądać obniżenia ceny, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli sprzęt był już wymieniony lub naprawiony przez Usługodawcę albo Usługodawca nie wymienił towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło.

6. Usługodawca odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Reklamacje można złożyć:

a. pisemnie na adres Usługodawcy,

b. drogą mailową na adres Usługodawcy.

8. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Usługodawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zwróci Klientowi cenę za usługę.

9. Usługodawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania.

10. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

11. W razie odmowy uwzględnienia reklamacji Usługodawca sporządzi oświadczenie na piśmie, w którym wskaże przyczyny nieuwzględnienia reklamacji Klienta. Oświadczenie zostanie sporządzone przed upływem 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

§ 8 Przepisy dotyczące Konsumentów

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Klienta będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Usługodawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą”.

2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty przekazania sprzętu lub oprogramowania Usługodawcy.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail Usługodawcy lub adres pocztowy Usługodawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia sprzętu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Usługodawca ma prawo obniżyć zwracaną Konsumentowi kwotę o wartość dotychczas wykonanych usług.

6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów jest Usługodawca.

2. Administrator danych powierzył przetwarzanie danych przekazanych przez Klientów innemu podmiotowi – Serwisant Online Lajkonika 7/36, 43-382 Bielsko-Biała; NIP: 547-18-24-223; REGON: 240965390

3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

4 Weryfikacji danych lub korekty zlecenia Klient może dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy lub poprzez kontakt osobisty bądź telefoniczny.

5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

b) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy oraz dowodu zakupu. Klient wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia zawarcia Umowy w formie papierowej faktury VAT doręczonej wraz zamówionym Towarem. W treści faktury VAT wskazane będą główne cechy Towaru (rodzaj, cena). Dodatkowo Klient otrzyma wiadomości e-mail, w której wskazany będzie dzień złożenia zamówienia, wybrany przez Klienta sposób doręczenia Towaru oraz koszt doręczenia.

c) treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 6. Treść zgód marketingowych:

E-MAIL

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.), na podany przy rejestracji zlecenia adres e-mail, na temat towarów i usług oferowanych przez dr LAPTOP  przy ulicy Świętojańskiej 55/3A, 81-393 Gdynia. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

SMS

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) w formie wiadomości tekstowej sms na podany przy rejestracji zlecenia numer telefonu, na temat towarów i usług oferowanych przez dr LAPTOP przy ul.Świętojańskiej 55/3A, 81-393 Gdynia. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

TELEFON

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci podanego przy rejestracji zlecenia numeru telefonu, przez dr LAPTOP przy ul.Świętojańskiej 55/3A, 81-393 Gdynia, dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. numer telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).  Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

§ 11 Zmiana Regulaminu

1. Zmiany w regulaminie są publikowane niezwłocznie na stronie internetowej Usługodawcy.

2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki:

a) nr 1 – formularz zgłoszenia reklamacyjnego,

b) nr 2 – formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie Reklamacyjne

______________________

Miejscowość, data

___________________________

Imię i nazwisko klienta

___________________________

adres zamieszkania

Piotr Winnik

ul. Świętojańska, nr 55, lok. 3A,

81-393 Gdynia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data odbioru sprzętu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zakres wykonanych usług

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cena jednostkowa detaliczna

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dowód zawarcia umowy (np. paragon, rachunek)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dokładne wymienienie wad .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Żądanie klienta

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

______________________________

podpis klienta

Załącznik nr 2 – oświadczenie o odstąpieniu od umowy

______________________

Miejscowość, data

___________________________

Imię i nazwisko klienta

___________________________

adres zamieszkania

Piotr Winnik

ul. Świętojańska, nr 55, lok. 3A,

81-393 Gdynia

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowyy następującej/ych rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data odbioru sprzętu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zakres wykonanych usług

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cena jednostkowa detaliczna

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dowód zawarcia umowy (np. paragon, rachunek)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

______________________________

podpis klienta